LPF® baþ biti tedavisinde Elimax®’ý benzsersiz kýlan özel bir içeriktir

LPF ya da Bitlerden Koruma Faktörü Elimax® þampuana eklenmiþ saçý yeni bitlere karþý fiziksel olarak koþullandýran bir içeriktir. LPF® çift etki ile yeni bit riskini belirgin bir þekilde azaltýr(2):

  1. LPF® özel olarak geliþtirilmiþ polimer ve yağ karışımı içeren bir içeriktir ve saçý kaplayarak bit için cazip olmayan bir ortam yaratýr. Bu ayný zamanda saçýn daha az elektrostatik çekim gücü olduðu anlamýna da gelir. Bu nedenle, Elimax® ile yýkanmýþ saçlar daha az biti kendine çeker (pasif engelleme).
  2. LPF® saçýn yapýsýný ve kokusunu bitler için itici bir hale getirir. Elimax® çocuklar da dahil tüm insanlar için hoþ bir kokuya sahiptir.

a. Bitler Elimax ile yýkanmýþ saçlardan uzak durur (aktif engelleme)

b. Eðer saçta hala bit varsa bile bitler Elimax® uygulanan bölgede yumurtalarýný býrakmaz (yumurtlamanın baskýlanmasý) Bu yeni bitlenmelere karþý korur.

Sonuç

Elimax® bit ve sirkeleri yok etmekte etkili yeni ve benzersiz bir ürünken, ayný zamanda yeni bite karþý korur da (çift etkili).